VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 1942/VPCP-KTN

V/v: Thực hiện dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình - Sao Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt
Nam.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (văn bản số 223/HHVN-PC ngày 26 tháng 02 năm 2010) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án đầu tư cảng container quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình - Sao Mai. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cùng các bên liên quan tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT; Các Vụ: QHQT, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý