BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1943/LĐTBXH-TL
V/v: Vận dụng xếp lương theo hạng TCT và tương đương đối với VCQL C.ty Dầu TV-HL-MP VN

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Bộ Công Nghiệp

Trả lời công văn số 7026/BCN-TCCB ngày 23/12/2006 của Bộ Công nghiệp về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài Chính tại công văn số 3976/BTC-TCDN ngày 28/3/2005, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thỏa thuận để Bộ Công nghiệp quyết định xếp lương chức vụ đối với viên chức quản lý Công ty dầu thực vật – Hương liệu – Mỹ phẩm Việt Nam theo hạng Tổng công ty và tương đương quy định tại bảng lương thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 305/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Việc xếp lương đối với viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.

2/ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của Công ty Dầu thực vật – Hương liệu – Mỹ phẩm Việt Nam được vận dụng hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo hạng Tổng công ty và tương đương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

3/ Thời gian vận dụng xếp lương và phụ cấp quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên được tính từ ngày 03/10/2005 (ngày Thông tư liên tịch số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC có hiệu lực thi hành) đến hết năm 2006. Từ năm 2007 trở đi, thực hiện xếp lương, phụ cấp chức vụ theo hạng công ty theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Công nghiệp biết và hướng dẫn Công ty Dầu thực vật – Hương liệu – Mỹ phẩm Việt Nam thực hiện theo đúng quy định Nhà nước./.Nơi nhận:
- Như trên
- Cục TCDN; VP, Vụ TL (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng