BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1943 TCT/NV1
V/v thuế đối với nhà thầu

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng
(Số 2 Phố Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hải Phòng)

Trả lời công văn số 40/CV-TCKT ngày 20/03/2003 của Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng về việc tính thuế đối với các nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành chế độ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC (nêu trên) thì:

- Trường hợp Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng thuê nhà thầu Trung Quốc là đối tượng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam để thực hiện gói thầu “Tư vấn nước ngoài trợ giúp chủ đầu tư quản lý dự án” thì doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền mà Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng trả cho phía nhà thầu Trung Quốc.

- Về thuế GTGT: Hoạt động hoàn thiện thiết kế nhà máy và giám sát nhà thầu khác thực hiện xây dựng nhà máy sản xuất phân bón DAP; hoạt động giúp chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu EPC và giúp chủ đầu tư quản lý quá trình thực hiện dự án áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%;

Cách tính cụ thể thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 (nêu trên) và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý dự án DAP Hải Phòng biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn chi tiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc