BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1943/TM-XNK
 V/v hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU năm 2002

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Sở Thương mại Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2209/STM-XNK ngày 31/10/2002 của Sở Thương mại Hà Nội đề nghị cấp bổ sung hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU năm 2002, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Bộ Thương mại đồng ý bổ sung hạn ngạch mặt hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU năm 2002 cho các doanh nghiệp thuộc Tp. Hà Nội với số lượng như sau:

- Quần áo dệt kim (Cat.83): Cấp 0,3 tấn

- Sơ mi nữ (Cat.7): Cấp 5.000 HNCN

Bộ Thương mại thông báo Sở Thương mại Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu