ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1946/VP-TTCB
Về ngưng cấp phát Công báo in

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Các sở - ban - ngành thành phố

Xét tình hình cấp phát Công báo thành phố cho các sở - ban -ngành thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thành Tài có ý kiến chỉ đạonhư sau:

Hiện nay, Trang thông tin điện tử Công báo thành phố đã làwebsite thành viên của HCM City Web, trong đó đăng tải đầy đủ và kịp thời cácvăn bản pháp luật của thành phố, quận - huyện và các văn bản hướng dẫn của sở -ban - ngành. Do đó, các sở - ban - ngành có thể tra cứu văn bản khi có nhu cầu,Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ngưng cung cấp Công báo in cho các Sở - ban -ngành kể từ tháng 4 năm 2009.

Tên miền của website Công báo:www.congbao.hochiminhcity.gov.vn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố truyềnđạt ý kiến chỉ đạo đến sở - ban - ngành biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB : PCT/TT;
- VPHĐ-UB : PVP/PC;
- Trung tâm công báo (2b);
- Lưu: VT, (TTCB-Ng) MH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba