VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1946/VPCP-QHQT
V/v đăng ký dự án ODA của áo nâng cấp Viện Tim mạch VN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Y tế,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại Giao;

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn 2329/YT-KH ngày 24/3/2003) về việc đăng ký dự án xin viện trợ ODA của Chính phủ áo nâng cấp trang thiết bị y tế cho Viện Tim mạch Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Y tế chỉ đạo Viện Tim mạch Việt Nam xây dựng đề án để trình duyệt theo đúng quy định tại Nghị định 17/2001/NĐ-CP về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tìm các nguồn vốn thích hợp để đầu tư nâng cấp Viện Tim mạch Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản