BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1947/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Công ty PT.Vietmindo Energitama
(Đ/c Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 025/L O/VE/MOF/A2-I/2015ngày 23/01/2015 của Công ty PT.Vietmindo Energitama (Vietmindo) về việc xuất khẩuthan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo công văn số 8948/VPCP-KTN ngày 10/11/2014 của Văn phòngChính phủ thông báo ý kiếnchỉ đạo củaPhó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải “1.Đồng ý về việc tận thu than thương phẩm từ xít thải tại khu vực mỏ... 2. Việcxuất khẩu than thực hiện theo quy định hiện hành”. Nhưvậy,nội dung công văn số 8948/VPCP-KTN Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đồng ý về việctận thu than thương phẩm và yêu cầu việc xuất khẩu than thực hiện theo quy địnhhiện hành.

Để tạo điều kiện hỗ trợ và tránh tổn thất cho Công ty, BộTài chính đã cóvăn bản số 17726/BTC-TCHQ ngày04/12/2014 yêu cầu cơ quan Hiquan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) giải quyết thủ tục thông quan lô hàng than xuất khẩu của Công ty và đề nghị ngty phải sớm bổ sung văn bản cho phép xuất khẩu than của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan Hải quan. Tuy nhiên đến nay Công ty chưa cung cấp bổ sung vănbản cho phép xuất khẩu than của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan Hải quan.

Ngày 04/12/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 17725/BTC-TCHQ gửi BộCông Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghịcó ý kiến về việc xuất khẩu than thương phẩm của Công ty. Bộ Tài chính đề nghị trường hợp hạn mứcnăm 2014 đã xuất khẩu hết, số than tận thu xuất khẩu sẽ trừ vào hạn mức xuất khẩu năm 2015 của Công ty.

Ngày 31/12/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 5840/BTNMT-ĐCKS gửi Bộ Tàichính có ý kiến cụ thể:“về đề nghị xin được xuất khẩu lượng than sạch, khoảng300.000 tấn thu hồi được từ “xít thải”; đây thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước củaBộ Công Thương. Trường hợp cho phép xuất khẩu bổ sung lượng than trên trong năm 2014, BộTài nguyên và Môi trường đồng ý với ý kiến củaBộ Tài chính sẽ trừ vào hạn mức xuất khu năm 2015.

Ngày 06/01/2015, Bộ Công Thương có công văn số 24/BCT-TCNL gửiBộ Tài chính có ý kiến cụ thể:“...để giúp Vietmindo thực hiện các hợp đồngđã ký kết với các đi tác kinh doanh, góp phần tháo gỡkhó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn hiện naygóp phần tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữahai nước Việt Nam Indonesia, Bộ CôngThương thống nhất với nguyên tắc xử việc xuất khẩu than thương phẩm tậnthu từ xít thải củaCông ty PT.Vietmindo Energitama như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn s17725/BTC-TCHQ ngày 04/12/2014”

Như vậy, theo ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên vàMôi trường nêu trên, cơ quan Hải quan lập phiếu theo dõi trừ lùi lượng than xuất khẩu năm 2015 là 330.541 tấn(trong đó 500.000 tấn được xuất khẩu trong năm 2015 trừ đi 169.459 tấn đã xuấtkhẩu vượt mức trong năm 2014) là đúng quyđịnh và đảm bảo yêu cầu quản lý.

Tuy nhiên, về hạn mức xuất khẩu than năm 2015 thuộc tráchnhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đề nghị Công tyPT. Vietmindo Energitama báocáo Bộ Công Thương về lượng than xuất khẩu trongnăm 2015 để được trả lời.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty PT. VietmindoEnergitama được biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/hợp);
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường