VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1947/VPCP-QHQT
V/v giải quyết nợ tồn đọng về gỗ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 1560/TM-CATDB ngày 15 tháng 4 năm 2003) về việc giải quyết nợ tồn đọng về gỗ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc với phía các cơ quan hữu quan của Lào để tìm hiểu rõ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lào đối với nợ tồn đọng gỗ giữa các doanh nghiệp Việt Nam với phía bạn Lào và đề xuất biện pháp giải quyết./.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao