NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1948/NHNN-TCKT
V/v Trả lời vướng mắc về hạch toán hỗ trợ lãi suất năm 2009

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng thương mại nhà nước
- Ngân hàng thương mại cổ phần
- Ngân hàng liên doanh
- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
- Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

- Các Công ty tài chính: Công tytài chính Cao su, Công ty tài chính Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty tàichính cổ phần Dầu khí, Công ty tài chính Công nghiệp Tàu thủy và Công ty tàichính Handico

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)nhận được phản ánh của một số Ngân hàng thương mại (NHTM) về vướng mắc khi tínhlãi hỗ trợ lãi suất và hạch toán lãi cho vay phải thu khách hàng có liên quanđến hỗ trợ lãi suất theo hướng dẫn tại Công văn số 1183/NHNN-TCKT ngày 23/02/2009của NHNN v/v hướng dẫn hạch toán hỗ trợ lãi suất năm 2009 (Công văn 1183/NHNN-TCKT )Về vấn đề này, NHNN có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp tính lãi đối vớicác khoản vay được hỗ trợ lãi suất:

Việc tính và thu lãi tiền vay củakhách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, các NHTM thực hiện theo phương pháptính lãi tại Quy định phương pháp tính lãi và hạch toán thu, trả lãi của NHNNvà tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001của Thống đốc NHNN (Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN ).

Nếu cách tính lãi nêu tại các vídụ đính kèm Thông tư 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 của NHNN có sự khác biệt vớicách tính lãi quy định tại Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN các NHTM thực hiện theoQuyết định 652/2001/QĐ-NHNN .

2. Về hạch toán lãi cho vay phảithu khách hàng theo điểm 1 và điểm 2 Mục III Công văn 1183/NHNN-TCKT :

Do nguồn kinh phí Nhà nước dùng đểhỗ trợ lãi suất là có hạn; để quản lý và theo dõi chặt chẽ quá trình triển khaihỗ trợ lãi suất nói chung và nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất nói riêng, cả NHNNvà các NHTM đều cần có thông tin chính xác, cập nhật liên tục về tổng số tiềnhỗ trợ lãi suất cho khách hàng, bao gồm cả phần hỗ trợ lãi suất đã tính, ghivào thu nhập của NHTM nhưng chưa làm thủ tục giảm trừ cho khách hàng vay do chưađến kỳ thu lãi hoặc chưa thu được lãi vay từ khách hàng (Phải thu về hỗ trợ lãisuất chưa thực hiện) và phần hỗ trợ lãi suất mà các NHTM đã giảm trừ cho kháchhàng khi thu lãi tiền vay (Phải thu về hỗ trợ lãi suất đã thực hiện). Trong đó,số liệu phải thu về hỗ trợ lãi suất đã thực hiện là căn cứ để hàng tháng, NHNNchuyển cấp nguồn hỗ trợ lãi suất cho các NHTM. Việc quản lý và theo dõi số tiềnhỗ trợ lãi suất như vậy còn nhằm mục đích đảm bảo cho quá trình quyết toán hỗtrợ lãi suất của NHNN và các NHTM (sau thời điểm 31/12/2009) được thực hiện chủđộng, nhanh gọn, chính xác và minh bạch.

Qua theo dõi việc triển khai thựchiện hướng dẫn hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Công văn 1183/NHNN-TCKT tại cácNHTM, NHNN thấy phần lớn các NHTM đã quán triệt và thực hiện đúng, trong đó đãbố trí tài khoản kế toán để hạch toán riêng phải thu về hỗ trợ lãi suất đã thựchiện và phải thu về hỗ trợ lãi suất chưa thực hiện; đảm bảo số liệu được ghi chép,tổng hợp và báo cáo là tin cậy, chính xác và minh bạch; tạo điều kiện cho việckiểm tra, chuyển cấp nguồn hỗ trợ lãi suất cho các NHTM được nhanh chóng.

Tuy nhiên, có một số ít NHTM nêukhó khăn trong việc thực hiện hướng dẫn kế toán nêu tại điểm 1 và điểm 2 Mục IIICông văn 1183/NHNN-TCKT do phần mềm kế toán đang áp dụng không thể thực hiệnđược. Vấn đề này, NHNN yêu cầu các NHTM căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn phầnmềm kế toán theo Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chínhđể xem xét lại phần mềm kế toán đang áp dụng và thực hiện đúng quy định của Nhànước. Để đáp ứng yêu cầu quản lý và theo dõi nguồn kinh phí Nhà nước dùng để hỗtrợ lãi suất; trong trường hợp NHTM có khó khăn trong việc thực hiện hướng dẫnkế toán nêu tại điểm 1 và điểm 2 Mục III Công văn 1183/NHNN-TCKT thì NHTM phảitổ chức hạch toán nghiệp vụ (sử dụng phần mềm riêng hoặc áp dụng cách thức ghichép, tổng hợp số liệu phù hợp) để ghi chép, tổng hợp và báo cáo chính xác, kịpthời và đầy đủ số liệu về hỗ trợ lãi suất chưa thực hiện và số liệu về hỗ trợlãi suất đã thực hiện theo mẫu tại phụ lục 01 kèm theo Công văn 1183/NHNN-TCKT Đồng thời, NHTM phải có quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn, quán triệt đầy đủ chocán bộ thực hiện.

Trên đây là hướng dẫn của NHNN vềxử lý vướng mắc hạch toán hỗ trợ lãi suất năm 2009. Đề nghị các NHTM nghiên cứu,triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Ban Lãnh đạo NHNN; (để báo cáo)
- Vụ CSTT, Thanh tra NH; (để biết và phối hợp)
- Sở Giao dịch NHNN; (để biết và phối hợp)
- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 186/QĐ-NHNN ; (để biết)
- Lưu VP, TCKT2 (5 bản).

TL/THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Phạm Hoàng Đức