BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1948/QLLĐNN-ĐL-CM
V/v: Tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Côngty cổ phần Da giầy Việt Nam (Leaprodexim)

Ngày 31/10/2014, Ban Quản lý lao động Việt Nam tạiĐài Bắc có công văn số 147/VPĐB-LĐ báo cáo và chuyển đơn của 28 lao động doCông ty và Công ty HHCP quốc tế Thánh Lực đưa đi làm việc tại Công ty HHCP côngnghiệp điện tử Hệ Thống khiếu nại về việc bị khấu trừ tiền ăn, ở không đúng quyđịnh. Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông báo yêu cầu công ty giải quyết,đồng thời đã trực tiếp làm việc với công ty để hướng dẫn yêu cầu công ty làmviệc với môi giới Thánh Lực và chủ sử dụng giải quyết triệt để vụ việc. Tuynhiên đến nay, vụ việc kéo dài, đã không được giải quyết dứt điểm, kết quả giảiquyết không đạt yêu cầu.

Thực hiện mục 2 Công văn số 4930/LĐTBXH-QLLĐNN ngày28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về một số biện pháp kiểm soátchi phí và chấn chỉnh việc đưa lao động sang Đài Loan, Cục Quản lý lao độngngoài nước yêu cầu Công ty:

- Trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày 30/12/2014,Công ty phải giải quyết dứt điểm vấn đề nêu trên; Trong thời gian này, công tykhông được tổ chức đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan.

- Chậm nhất 05 ngày, trước khi thời hạn trên kếtthúc, công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả giải quyết gửi Cục Quản lý laođộng ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để Cục xem xétquyết định các biện pháp tiếp theo (Báo cáo yêu cầu gửi kèm các tài liệuchứng minh việc hoàn trả số tiền ăn, ở thu cao hơn quy định và Biên bản làm việcgiữa chủ sử dụng, môi giới Đài Loan và người lao động về việc điều chỉnh mứckhấu trừ ăn ở theo mức đã ký trong hợp đồng lao động và đăng ký tại Ban Quản lýlao động Việt Nam tại Đài Loan).

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để Côngty biết, thực hiện./.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh