THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------
V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4185/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 10 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định chuyển mục đích sử dụng 34,84 ha đất trồng lúa và 24,8 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 12 dự án, công trình như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.
Riêng 02 dự án công trình thủy điện Khau Chu và Đồng Ngãi sẽ xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định triển khai dự án theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5620/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải:
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải