BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Giải quyết thủ tục đối với lô hàng có Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
Trả lời công điện số 629/HQQN-GSQL ngày 03/4/2012 của đơn vị về giải quyết thủ tục cho chủ hàng đưa hàng về địa điểm kiểm dịch đối với lô hàng được cơ quan kiểm dịch cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Trường hợp cơ quan kiểm dịch cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật để chủ hàng làm thủ tục hải quan và đưa hàng về địa điểm kiểm dịch thì cơ quan hải quan căn cứ vào Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch này (tương tự như Giấy vận chuyển hàng hóa về địa điểm kiểm dịch) để làm thủ tục theo quy định tại điểm a.1 và b.1 khoản 2.2 Điều 2 Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Khi chủ hàng nộp giấy chứng nhận kiểm dịch thì hoàn thành thủ tục thông qua lô hàng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (02)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh