BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/BTC-TCHQ
V/v quản lý hàng cư dân biên giới nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng cưdân biên giới xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý tiêu chuẩn định mức miễn thuếhàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết địnhsố 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố Điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chínhphủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng khôngrõ nguồn gốc, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát tình trạng buônlậu lợi dụng cư dân mang vác hàng hóa thuê trốn thuế nhập khẩu gây mất ổn địnhthị trường vùng biên giới và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh lành mạnh trongnước.

Tiếp theo công văn số 1883/BTC-TCHQngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính về việc quản lý hàng cư dân biên giới trongđịnh mức miễn thuế hàng hóa nhập khẩu, nay Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhưsau:

1. Đối với hàng cư dân biên giớinhập khẩu:

Trường hợp thương nhân mua gom hoặccá nhân không phải là cư dân biên giới mua gom hàng cư dân biên giới nhập khẩuđể mang vào nội địa Việt Nam thì thương nhân hoặc cá nhân mua gom phải có bảnchính Bảng kê hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới (mẫuBK/ 2009/CDBG - liên 1)và bản chính Biên lai thu thuế hàng hóa nhập khẩu (nếucó) đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa cư dân biên giớiđược hưởng định mức miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo quy định nhưng vượt địnhmức miễn thuế hoặc hàng hóa nhập khẩu có thuế ngoài Danh mục nêu trên (nếucó) của hàng hóa mua gom này để lưu giữ và chứng minh nguồn gốc nhập khẩuhợp pháp của hàng hóa mua gom với cơ quan chức năng (như: Hải quan, Thuế,Quản lý thị trường, Kiểm dịch, Công an …) khi được yêu cầu.

2. Mọi trường hợp thương nhân lưukho đối với hàng cư dân biên giới nhập khẩu tại khu vực biên giới hoặc vậnchuyển hàng hóa từ khu vực biên giới vào nội địa Việt Nam, khi được cơ quanchức năng kiểm tra và chủ hàng khai báo là hàng cư dân biên giới nhập khẩu hoặcmua của cư dân biên giới mà không có bản chính Bảng kê hàng hóa mua, bán, traođổi của cư dân biên giới và bản chính Biên lai thu thuế hàng hóa nhập khẩu (nếucó) đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa cư dân biên giớiđược hưởng định mức miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo quy định nhưng vượt địnhmức miễn thuế hoặc hàng hóa nhập khẩu có thuế ngoài Danh mục nêu trên (nếucó) do Hải quan hoặc Bộ đội Biên phòng (nơi không có các lực lượng Hảiquan, Kiểm dịch) làm thủ tục, hoặc có các chứng từ này nhưng nội dung chứngtừ không phù hợp với thực tế hàng hóa đang lưu kho hoặc đã vận chuyển ra khỏikhu vực biên giới vào nội địa Việt Nam thì đều được coi là hàng hóa có nguồngốc nhập khẩu không hợp pháp và đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung công văn này là bộ phậnkhông tách rời nội dung công văn số 1883/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tàichính và công văn hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc thì kịp thời báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để có chỉđạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Các Bộ: Công Thương; Quốc phòng, Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Y tế; Ngân hàng Nhà nước; Công an (để phối hợp);
- UBND các tỉnh biên giới (để phối hợp);
- Bộ Tư lệnh Biên phòng (để phối hợp Tổng cục Hải quan thực hiện);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn