BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 195/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán XDCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Trả lời Văn bản số 128/VCB .PCngày 21/01/2010 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về ápdụng các Thông tư của Bộ Xây dựng để điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toánxây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng đối vớicác hợp đồng thi công xây lắp đã lỡ thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọngói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thuộc các dự án đầu tư xây dựng côngtrình sử dụng vốn nhà nước do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năngkiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu được điều chỉnh cho khối lượng thi côngxây lắp thực hiện từ ngày 01/01/2007. Trường hợp những hợp đồng thi công xâylắp như nêu trong Văn bản số 128/VCB .PC của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoạithương Việt Nam thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồngtheo đơn giá cố định mà sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung theoquy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD dẫn đến vượt tổng mức đầu tư đã phêduyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định (mục 6của Thông tư đã hướng dẫn); nếu không làm vượt tổng mức đầu tư (trong đó có cảchi phí dự phòng) đã phê duyệt thì chủ đầu tư tự xem xét quyết định để điềuchỉnh;

Việc điều chỉnh giá của nhữnghợp đồng thi công xây lắp khác với quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thựchiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa các bên và hướng dẫn tại cácvăn bản của Nhà nước có liên quan theo thời điểm có hiệu lực.

Căn cứ ý kiến trên, Ngân hàngthương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ KTXD, M (6)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn