TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 195/GSQL-GQ2
V/v nhập khẩu hộp mực mới đã được tái sản xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Fuji Xerox
(Địa chỉ: Tầng 4A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM)

Trảlời công văn số FXV-2013-038 ngày 4/3/2013 của Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Namvề việc nhập khẩu hộp mực mới đã được tái sản xuất, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của BộThông tin và Truyền thông thì sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang, làmmới, sản xuất làm mới là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng được sửachữa, thay thế linh kiện, phục hồi chức năng và hình thức tương đương với sảnphẩm mới cùng chủng loại.

Nhưvậy, hộp mực đã được tái sản xuất như trình bày của Công ty thuộc đối tượng quyđịnh tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 11/2012/TT-BTTTT dẫn trên.

Theoquy định tại Điều 4 Thông tư 11/2012/TT-BTTTT dẫn trên thì sản phẩm công nghệthông tin đã được tân trang, làm mới, sản xuất làm mới chỉ không thuộc danh mụccấm nhập khẩu khi phục vụ sản xuất thuộc dự án cụ thể, khi thực hiện dự án manglại hiệu quả kinh tế - xã hội hoặc phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng. Vậy,hộp mực được sản xuất làm mới để bán tại nội địa Việt Nam thuộc danh mục cấmnhập khẩu.

Trườnghợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông để đượchướng dẫn cụ thể.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Fuji Xerox được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2(3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha