B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 195/TCHQ-TXNK
V/v không thu thuế XK đối với hàng hóa tái xuất

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4323/HQHCM-TXNK ngày02/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết vướngmắc về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất sang nước thứ ba. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phảitái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuấtvào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với sốlượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuếthực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiệnkiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiềnhàng, các giao dịch khác có liên quan (nếu cần thiết); kết quả kiểm tra nếu xácđịnh Công ty TNHH XNK gỗ Vinh Thái thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu, khôngphải nộp thuế xuất khẩu quy định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứngĐiều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai xuất khẩusố 30013087513 ngày 16/9/2014, tờ khai xuất khẩu số 30012818805 ngày 13/9/2014là hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu số 100075217431 ngày 21/7/2014 đồng thờikhông phát hiện Công ty có sai phạm khác thì xử lý không thu (hoàn) thuế xuấtkhẩu cho Công ty theo quy định.

Công ty TNHH XNK gỗ Vinh Thái có trách nhiệm cung cấp hồ sơkèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình, giải trình các nội dung cóliên quan và có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nộidung đã khai báo với cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái