BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

Số: 195/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Chi nhánh Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry VN tại Hải Phòng.

Trả lời công văn số 911/FJHP ngày 9/11/2009 của Chi nhánh Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry VN tại Hải Phòng và công văn số 1224/CT-KTrl ngày 28/8/2009 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu của Chi nhánh Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry VN tại Hải Phòng (sau đây gọi là Chi nhánh Hải Phòng), Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm l.2.d.3 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn sau đây:

"- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Tại công văn số 2964/TCT-CS ngày 20/7/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

"Trường hợp bên mua hàng ở Đài Loan chuyển tiền thanh toán tiền hàng xuất khẩu cho Chi nhánh Hải Phòng bằng hình thức chuyển thẳng tiền cho các đơn vị ở Đài Loan bán nguyên vật liệu cho Chi nhánh Hải Phòng, với hình thức thanh toán này không đảm bảo điều kiện về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, do vậy không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm 1.2.d.3 và điểm 1.2.đ.2 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp bên mua hàng ở Đài Loan đã thanh toán tiền hàng xuất khẩu cho Chi nhánh Hải Phòng bằng hình thức chuyển thẳng tiền cho Fwu Ji Resins Chemical Industry Co,Ltd Taiwan là Công ty nước ngoài bán nguyên vật liệu cho Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Hải Phòng đã nộp hộ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế. Nay Chi nhánh Hải Phòng đề nghị được khắc phục bằng cách yêu cầu Fwu Ji Resins Chemical Industry Co,Ltd Taiwan chuyển toàn bộ số tiền đã thu của khách hàng ở Đài Loan vào tài khoản của Chi nhánh Hải Phòng tại Việt Nam, hình thức thanh toán này không đảm bảo điều kiện về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, do vậy không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm 1.2.d.3 và điểm 1.2.đ.2 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Chi nhánh Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry VN tại Hải Phòng được biết./.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?