THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/TTg-CN
V/v điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13436/BGTVT-KCHT ngày 30 tháng 12 năm 2020), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 383/BXD-HTKT ngày 03 tháng 02 năm 2021), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 421/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 01 năm 2021), Bộ Tài chính (văn bản số 875/BTC-QLCS ngày 26 tháng 01 năm 2021), Bộ Tư pháp (văn bản số 207/BTP-PLDSKT ngày 25 tháng 01 năm 2021) về việc điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ra khỏi Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư theo quy định. Trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định pháp luật./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
TgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT,
CN (2). yen

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng