VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 195/VPCP-QHQT
V/v danh mục các dự án đề nghị CP Hàn Quốc viện trợ KHL năm 2003

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8132 BKH/KTĐN ngày 23 tháng 12 năm 2002), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt chính phủ chính thức yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc cung cấp viện trợ không hoàn lại cho 97 dự án trình tại công văn nói trên.

- Giao các cơ quan chủ quản dự án phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý