B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/BVTV-KD
V/v thống nhất một số vấn đề về kiểm dịch thực vật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Tổngcục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan).

Nhằm làm rõ một số nội dung và thốngnhất thực hiện Luật Bảo vệ và Kimdịch thực vật cũng như các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đồng thời để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanhnghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa,Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị Tổngcục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan làm thủ tục xuất nhập khẩu phối hợpvới các đơn vị kiểm dịch thực vật một số nội dung sau:

1. Về việc kiểm dịch thựcvật nhập khẩu

Yêu cầu chủ vật thể phải nộp Giấyđăng ký kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất,chuyển cửa khẩu, chuyển vào kho ngoại quan và quá cảnh đđăngký làm thủ tục hải quan. Lô vật thể chỉ được cho phép thôngquan khi đã nộp bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thựcvật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho cơ quan hải quan.

Không cho phép nhập khẩu cây mangtheo đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được sự đồng ýbằng văn bản ca Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn. Với trường hợp này, Cục Bảo vệ thực vật sẽ cấp Giấy phép kiểm dịchthực vật nhập khẩu và có thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan.

2. Về việc kiểm dịch thựcvật xuất khẩu, tái xuất khẩu

Chủ vật thể đăngký với cơ quan kiểm dịch thực vật để được thực hiện kiểm dịch và cấp Giấy chứngnhận kiểm dịch thực vật theo quy định.

Cơ quan Hải quan không yêu cầu chủvật thể nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.

3. Phốihợp giám sát

Đối với lô hàng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật cn giám sát chặt chẽ, cơ quankiểm dịch thực vật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan để cùng nhauphối hợp giám sát, đặc biệt là đối với các lô hàng nhiễmđối tượng kiểm dịch thực vật phải thực hiện các biện pháp xử lý kiểm dịch thựcvật.

Văn bản này thay thế cho văn bản số 157/BVTV-KD ngày 27/1/2015 của Cục BVTV về việc thống nhấtmột số nội dung thực hiện các văn bản quy phạm pháp luậtmới về kiểm dịch thực vật.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc đề nghị Tng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lývề hải quan) phản ánh về Cục Bảo vệ thực vật để hai bên cùng xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quýTổng cục./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng (để b/c);
-
Các đơn vị KDTV;
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung