TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn khai hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Cà Mau.

Phúc đáp công văn số 305/HQCM-NV ngày 8/4/2013 củaCục Hải quan Cà Mau phản ánh vướng mắc về vận hành Hệ thống thông quan điện tử,Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau về việc khai hải quan:

1. Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng/đơnhàng

Theo quy định tại Điều 9 khoản 1 điểmc3 Thông tư 196/2012/TT-BTC khi khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợpđồng/đơn hàng,"người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, tháng,năm của hợp đồng/đơn hàng trên tờ khai hải quan; trường hợp không thể khai hếttrên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan theo mẫutại Phụ lục III kèm theo Thông tư này; về lượng hàng thì chỉ cần khai tổng lượnghàng của các hợp đồng/đơn hàng trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu".

Vì vậy, trong trường hợp khai hải quan đối với hànghóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng, người khai hải quan sử dụng Bản kê hợp đồng/đơnhàng kèm theo tờ khai quy định tại Mẫu số 7b Phụ lục III Thông tư 196/2012/TT-BTC .

2. Khai báo tiêu chí mô tả hàng hóa

Điều 1 Khoản 3 Thông tư196/2012/TT-BTC quy định"thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu thương mại được thực hiện theo quy định tại Thông tư nàyvà các quy định hiện hành liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mạitrong trường hợp Thông tư này không quy định".

Thông tư 196/2012/TT-BTC không hướng dẫn chi tiếtcách ghi các tiêu thức trên tờ khai hải quan do nội dung này đã được quy định cụthể, chi tiết tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BTC .

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cà Mau hướng dẫnngười khai hải quan thực hiện khai báo đối với lô hàng có nhiều chi tiết, nhiềumặt hàng nhưng được áp vào 1 mã số hàng hóa theo đúng quy định tại Phụ lục I,Phụ lục II Thông tư 15/2012/TT-BTC .

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo để Cục Hải quantỉnh Cà Mau biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b)

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định