BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: Thủ tục TX-TN hàng hóa để kiểm tra chất lượng ở nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương.
Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan Bình Dương phản ánh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam và Công ty TNHH SV Probe Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:
Quá trình xuất khẩu sản phẩm của công ty cho đối tác nước ngoài thường bị trả về một số sản phẩm không đạt chất lượng (mạch in dẻo, kim dò …). Do các doanh nghiệp trong nước không có đủ điều kiện để kiểm tra, nên hai Công ty trên đề nghị được làm thủ tục tạm xuất sản phẩm cho doanh nghiệp ở nước ngoài có đủ chức năng, điều kiện để kiểm tra chất lượng sau đó tái nhập trở lại Việt Nam và xuất khẩu cho khách hàng.
Về mặt quản lý hải quan thì việc tạm xuất – tái nhập hàng hóa ra nước ngoài để kiểm tra chất lượng sau đó tái nhập trở lại Việt Nam, doanh nghiệp có thể trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan hải quan. Việc quản lý thực hiện theo nguyên tắc: hàng hóa tạm nhập phải đúng là hàng đã tái xuất ban đầu.
Tuy nhiên, tại điểm b, Khoản 3 Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định về hoạt động tạm xuất – tái nhập hàng hóa của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:
“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tạm xuất – tái nhập hàng hóa sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:
+ Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, khuôn mẫu, nguyên vật liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ngoài, để thực hiện hợp đồng gia công, hoặc để bảo hành, sửa chữa, thay thế;
+ Hàng hóa để trưng bày tại hội chợ, triển lãm”, không có hàng hóa tạm xuất để kiểm tra chất lượng.
Vì vậy, để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương cho biết ý kiến đối với trường hợp cụ thể trên có được thực hiện theo thủ tục tạm xuất – tái nhập hay không?

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tổng cục Hải quan gửi kèm giấy chứng nhận đầu tư số 463023000159 của công ty, công văn số 674/HQBD-GSQL ngày 28/3/2012 của Hải quan Bình Dương).
Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bình Dương (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?