BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1950/TCT-CS
V/v: vé máy bay điện tử.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trảlời Công văn số 1277/CT-HQTA ngày 7/4/2008 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việcvé máy bay điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điều2, Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính về việc in,phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử có quy định:

“Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo”

TạiĐiều 4, Điều 5, Điều 6 Quy chế in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bayđiện tử ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của BộTài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử có quyđịnh:

“2-Giao vé điện tử cho khách hàng:

-Đối với khách hàng mua vé trực tuyến qua các website thì vé điện tử giao chokhách hàng theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

-Đối với khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy bán vé thì vé điện tử giao chokhách hàng là tờ “hành trình/phiếu thu” kèm theo Phiếu thu tiền cước vận chuyển(theo mẫu kèm theo Quy chế này).”

“Điều5. Đăng ký sử dụng vé điện tử

Tổchức kinh doanh vận tải hàng không, có hệ thống phần mềm để lập, quản lý véđiện tử theo quy định của Hiệp hội hàng không quốc tế được sử dụng mẫu vé điệntử theo quy định Hiệp hội hàng không quốc tế và thực hiện việc đăng ký sử dụngvới Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh doanh vậntải hàng không đóng trụ sở chính. Thủ tục đăng ký sử dụng vé điện tử như sau:

-Đăng ký mẫu vé điện tử thực hiện theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTCngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CPngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

-Đăng ký lưu hành: đăng ký số lượng vé sẽ sử dụng trong 1 năm chi tiết đến kýhiệu vé, số vé”.

“Điều6. In vé điện tử

1-Vé điện tử giao dịch bằng phương tiện điện tử là dữ liệu vé điện tử của Hãnghàng không gửi đến cho khách hàng, chứng từ điện tử này phải theo quy định củaLuật Giao dịch điện tử, quy định của Luật kế toán và khách hàng có thể tự inra.

2-Vé điện tử giao dịch trực tiếp với khách hàng tại quầy vé do Hãng hàng khônghoặc Đại lý bán vé in trực tiếp từ hệ thống dữ liệu máy tính (tờ hànhtrình/phiếu thu) kèm theo Phiếu thu tiền cước vận chuyển giao cho khách hàng”.

Căncứ hướng dẫn nêu trên, vé máy bay điện tử khi giao cho khách hàng mua trực tiếptại quầy bán vé là tờ “hành trình/phiếu thu” kèm theo Phiếu thu tiền cước vậnchuyển theo mẫu quy định tại Quy chế in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máybay điện tử ban hành theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC nêu trên, đã được đăngký mẫu, đăng ký lưu hành với cơ quan thuế.

Phiếuthu cước vận chuyển hàng không ký hiệu AA/99, số 3308 ban hành theo công văn số3454 TCT/NV2 ngày 6/7/1999 chỉ có giá trị sử dụng để cung cấp cho khách hàngmua vé máy bay truyền thống bằng giấy theo quy định. Phiếu thu tiền này phảikèm theo cuống vé máy bay thì mới được xem là chứng từ hợp pháp để khấu trừthuế giá trị gia tăng, tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

CụcThuế tỉnh Khánh Hòa cần xác định cụ thể trường hợp của Bà Trần Thị Phương Dunglà mua vé máy bay điện tử hoặc mua vé máy bay truyền thống để kết luận loạichứng từ nào là hợp pháp.

Tổngcục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC;

- Ban PC, TVQT, HT;

- Lưu: VT, CS (3b),

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương