BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1950 TCT/NV3
V/v hoàn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Giầy Đồng Lợi
(Địa chỉ: 99/8 Xa Lộ Đại Hàn, P. Tân Thới Nhất. Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 025/ĐL ngày 18/4/2003 của Công ty TNHH Giầy Đồng Lợi về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại tiết g, điểm 1, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; công văn số 240 TC/TCT ngày 19/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế đối với NVL nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; Công văn số 1482TC/TCT ngày 11/4/2000 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu; công văn số 606/NHNN-QLNH ngày 13/6/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các doanh nghiệp chế xuất thì: “Việc thanh toán mua bán hàng hoá, dịch vụ ... giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ngoài khu chế xuất được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng đồng Việt Nam thông qua các khoản mở tại Ngân hàng”.

Thẩm quyền xem xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

Về thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xuất khẩu, nhập khẩu hoặc kể từ ngày thực hiện xong một hợp đồng, thoả thuận hợp đồng các đối tượng thuộc diện được xét hoàn lại thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết hoàn lại thuế theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết hoàn lại thuế theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH Giầy Đồng Lợi, chứng từ thanh toán trong hồ sơ xin hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nếu không đúng quy định nêu trên thì không đủ cơ sở để xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Giầy Đồng Lợi được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An