ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1950/UBND-CNXD
V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng

Xét đề nghị của SởXây dựng tại Công văn số 516/SXD-KTKHXD &HT ngày 10/5/2013 về việc đề nghịđiều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép thựchiện việc xác định, công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lươngtối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP để làm cơ sở lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Xâydựng hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối vớicác Bộ đơn giá xây dựng công trình đã được công bố, làm cơ sở để các cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trongviệc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốcSở Xây dựng và thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Phạm Trường Thọ;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C, PVP(CN), CB;
- Lưu: VT, CNXD. tls.202

CHỦ TỊCH
Cao Khoa