BỘ XÂY DỰNG
--------
V/v: Cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granit và tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng đá ốp lát granit
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

Kính gửi:
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai, An Giang, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 5807/VPCP-KTN ngày 17/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép hoạt động khoáng sản đá granit, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, rà soát, đánh giá việc tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác mới đối với đá granit tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đá granit; Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong việc cấp phép thăm dò, khai thác mới.
Để việc rà soát, kiểm tra đạt hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình hoạt động khoáng sản đối với đá granit của các doanh nghiệp (có Biểu mẫu kèm theo) và tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đá granit trên địa bàn, đề xuất và kiến nghị.
Báo cáo xin gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Quận Bà Hai Trưng - Thành phố Hà Nội trước ngày 30/9/2013.
Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công Thương;
- Lưu VT, VLXD.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Biểu mẫu: Thống kê tình hình hoạt động khoáng sản đá granit trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

TT
Tên đơn vị
Được cấp phép thăm dò
Được cấp phép khai thác
Trữ lượng
(triệu m3)
Tình hình đầu tư cơ sở khai thác
(m3/năm)
Công suất cơ sở chế biến
(m2/năm)
Công nghệ khai thác, chế biến
Tổng vốn đầu tư
Ghi chú
I
Cơ sở chế biến đang hoạt động
Giá trị sản xuất năm 2010, 2011, 2012, 2013
Tình hình chấp hành pháp luật có liên quan
Công ty A, B…
II
Cơ sở chế biến dự kiến đầu tư
Dự kiến thời gian đi vào hoạt động
Mỏ nguyên liệu cần cấp phép thăm dò hoặc khai thác để cung cấp nguyên liệu
Công ty A, B…

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?