BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1951 TCT/NV4
V/v thu lệ phí cấp đăng ký và biển số phương tiện giao thông

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6014/CT-NV ngày 30/5/2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, mục I Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Do đó trường hợp phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, (thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận các hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký phương tiện giao thông trước ngày 30/5/2003 nhưng đến ngày 30/5/2003 trở đi mới thực hiện cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho tổ chức cá nhân. Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ thực hiện thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 34/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ (thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh) biết và thực hiện thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương