BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1951TCT/CS
V/v: thực hiện Thông tư số 122/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2265/CT-NV ngày 02/4/2001 củaCục thuế Thành phố Đà Nẵng về một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ:

Căn cứ quy định tại điểm 1.2b Mục III Phần B Thôngtư số 122/2000/TT-BTC thì các cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theophương pháp khấu trừ thuế mua hàng hóa là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biếncủa người bán (kể cả người trực tiếp sản xuất và các đối tượng kinh doanh khác)không có hóa đơn được lập bản kê và khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 2%trên giá trị hàng hóa mua vào theo bản kê.

2) Về thuế giá trị gia tăng đối với đại lý bánhàng:

Tại điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC quy định: “Cơ sở đại lý bán hàng đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởnghoa hồng không phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý vàtiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý... Các trường hợp đại lý bán hànghóa không đúng giá quy định của bên chủ hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT chohàng hóa bán đại lý. Nếu cơ sở bán đại lý phát sinh thuế GTGT đầu vào lớn hơnthuế GTGT đầu ra do giá bán thấp hơn giá quy định của bên chủ hàng thì khôngđược hoàn thuế GTGT.”

Theo quy định trên thì các đại lý bán hàng hóa khôngđúng giá quy định của bên chủ hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT như trường hợpmua đứt, bán đoạn. Trường hợp giá bán hàng cao hơn giá giao đại lý thì thuế GTGTđầu ra tính trên giá trị hàng hóa bán ra và khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quyđịnh. Trường hợp đại lý bán thấp hơn giá quy định của bên chủ hàng thì số thuếGTGT đầu vào lớn hơn thuế GTGT đầu ra của số hàng hóa này, cơ sở làm đại lýkhông được khấu trừ hoặc hoàn thuế và cũng không được chuyển sang khấu trừ vàotháng tiếp theo. Trường hợp đã tính thuế GTGT theo hoạt động mua bán hàng hóathì khoản hoa hồng thu được phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.

3) Về thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đốivới máy vi tính, cụm linh kiện máy vi tính áp dụng thuế suất 5%. Tổng cục Thuếsẽ có hướng dẫn thống nhất về việc áp dụng thuế suất đối với nhóm hàng hóa này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướngdẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến