BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1952/BGTVT-CQLXD
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 và Văn bản số 1004/BGTVT-CQLXD ngày 31/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải,

Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 1004/BGTVT-CQLXD ngày31/01/2013, số 1578/BGTVT-CQLXD ngày 27/02/2013 về việc triển khai Quyết địnhsố 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định đánhgiá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giaothông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquyết định đầu tư.

Đến nay thời hạn yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quảthực hiện về Bộ Giao thông vận tải không còn nhiều thời gian. Để đáp ứng đượcyêu cầu, mục tiêu đề ra, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cụcĐường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục quản lý chuyên ngành, Tổng giám đốc cácBan quản lý dự án và Giám đốc các Sở Giao thông vận tải khẩn trương tập trungđôn đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về BộGiao thông vận tải đúng thời gian quy định tại Văn bản số 1004/BGTVT-CQLXD ngày31/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Quản lý xây dựng &CLCTGT tổng hợp danh sách và kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị gửi về,đồng thời lập danh sách, báo cáo Bộ đối với các cơ quan, đơn vị không chấp hànhthực hiện để xử lý trách nhiệm theo quy định.

Căn cứ nội dung Văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: TC, KCHTGT;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông