BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1952/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Trả lời vướng mắc khi thực hiệnThông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/08/2012 của Bộ KHĐT tại công văn số 1283/XNDVngày 28/03/2013 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Các vướng mắc về Thông tư04/2012/TT-BKHĐT đã được Tổng cục Hải quan tổng hợp trao đổi với Bộ KHĐT tạicông văn số 1590/TCHQ-TXNK ngày 29/03/2013. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trảlời Liên doanh sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thắc mắc của doanh nghiệp vềviệc sử dụng "Tên hàng" trong Danh mục của Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT làm căn cứ xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được hay chưa. Hiện nay,trong khi chờ rà soát lại toàn bộ mã số được quy định tại Thông tư với Biểuthuế xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, cơ quan hải quan phải căn cứ vào tên hàng đểxác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được hay chưa là phù hợp với điều kiệnthực tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Liêndoanh Việt - Nga Vietsovpetro được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang