BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1952 TCT/NV5
V/v Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam
- Cục thuế thành Phố Hà Nội.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 101/2003 ngày 15/4/2003 của Công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam về vấn đề thuế đối với nhà thầu nước ngoài, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục I. Phần A, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính ,các tổ chức, cá nhân nước ngoài ký hợp đồng với các tổ chức cá nhân Việt Nam để thực hiện hoạt động kinh doanh diễn ra tại nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Đối với trường hợp công ty TNHH Akita Sumitomo Bakelite (Nhật Bản) cung cấp dịch vụ cho công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra tính thực tế của giao dịch hai Công ty và hướng dẫn công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến