VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1952/VPCP-QHQT
V/v Hội chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận viện trợ 01 xe ô tô

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Công an,
- Bộ Thương mại,
- Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3441 TC/VT, ngày 14 tháng 4 năm 2003) về việc tiếp nhận viện trợ 01 xe ô tô, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận 01 xe ô tô Toyota Landcruises mới 100% do Hiệp hội Quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ viện trợ để hỗ trợ cho công tác điều phối, ứng phó với thiên tai và cứu trợ nhân đạo.

2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có trách nhiệm quản lý và sử dụng chiếc xe ôtô trên đúng mục đích, đúng qui định.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao