BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1953/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty thực phẩm miền bắc
122 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

Trả lời công văn số 179/TPMB-PKT ngày 17 tháng 03 năm 2006 của Công ty Thực phẩm miền Bắc về việc xác nhận nợ thuế của các đơn vị trực thuộc để đóng mã số thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ báo cáo của các cục Hải quan địa phương;

- Căn cứ vào số liệu nợ thuế trên hệ thống quản lý thông tin cưỡng chế thuế tại Tổng cục Hải quan.

Tại thời điểm ngày 29 tháng 3 năm 2006 thì:

- Trung tâm khử trùng nông sản thực phẩm (MST 0100107099-031) và Trung tâm thực phẩm công nghệ miền Bắc (MST 0100107099-045) không có nợ thuế;

- Căn cứ số liệu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo thì Công ty Thực phẩm miền Bắc (MST 0100107099) còn nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 11.481.275.391 đồng.Đề nghị Công ty Thực phẩm miền Bắc nộp ngay thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thực phẩm miền Bắc được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An