BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/TCHQ-TXNK
V/v chuyển giao xe ôtô miễn thuế của Đại sứ quán LB Nga

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 597/HQHN-GSQL ngày14/3/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc vướng mắc cấp giấy phépchuyển nhượng và miễn thuế xe ô tô của Đại sứ quán Liên bang Nga cho Trung tâmNhiệt đới Việt Nga. Về vấn đề này Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc cấp giấy phép chuyểnnhượng:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nộicăn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 122/GSQL-GQ3 ngày 7/2/2013 của CụcGiám sát và Quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết thủtục chuyển nhượng chiếc xe ôtô hiệu Toyota Camry của ông A.V.Suslov - Bí thưthứ II Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội.

2. Đối với việc xét miễn thuế:

Căn cứ Điều 106 và Điều 108 Thông tưsố 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nộitrên cơ sở đề nghị của Đại sứ quán Liên bang Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt Ngavà bộ hồ sơ sau đã khi hoàn thành việc chuyển nhượng hướng dẫn các đơn vị tậphợp hồ sơ theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Hưng