VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1953/VPCP-KTN
V/v phê duyệt QHCT trong Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, Thành phố Hải Phòng  

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (văn bảnsố 05/TTr-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2009), ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 423/BXD-KTQH ngày 20 tháng 3 năm 2009) về việc phê duyệt một số đồ án quy hoạchchi tiết trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng lập, phê duyệtcác đồ án quy hoạch chi tiết: Khu công nghiệp Nam Đình Vũ và Khu công nghiệp –đô thị Bến Rừng thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải,
- Bộ Xây dựng;
- Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý