BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953 TCT/NV1
V/v xử lý trường hợp viết sai hoá đơn

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2001

Kính gửi: Côngty tư vấn xây dựng điện 2

Trả lời công văn 0340 EVN/TVXĐ2-P4 ngày 3/5/2001của Công ty tư vấn xây dựng điện 2 về việc xử lý đối với trường hợp viết saihoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 5.8, Mục IV, Phần BThông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì: “Trường hợp người bán đã xuất hàngvà lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúngquy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hàng hoá, khi trả lại hàng hoá bênmua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị, lý dotrả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thờikèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán làm căn cứ điều chỉnh doanh số và thuế GTGTđầu ra’’.

Theo quy định trên đây, trường hợp Công ty tưvấn xây dựng điện 2 (Bên B) thực hiện hợp đồng khảo sát, thiết kế lập báo cáonghiên cứu khả thi và tiền khả thi các công trình điện cho Ban chuẩn bị đầu tưđiện lực (Ban A) thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam. Hai bên A và B đã lậpbiên bản nghịêm thu bàn giao. Bên B đã xuất hoá đơn GTGT nhưng bên A phát hiệncó sai sót đề nghị lập lại Biên bản nghiệm thu mới thì hai Bên A, B phải lậpBiên bản ghi rõ số lượng, giá trị, nguyên nhân, thay đổi Biên bản nghiệm thucũ, đồng thời với việc thay đổi các chỉ tiêu của hoá đơn số, ký hiệu, ngày...tháng... năm hoá đơn đã xuất. Bên B nhận lại hoá đơn đã xuất cho Bên A kèm theoBiên bản để điều chỉnh doanh số và thuế GTGT kê khai. Khi biên bản nghiệm thuđược lập lại, Bên B phải xuất hoá đơn GTGT khác cho Bên A theo số lượng, trịgiá xác định lại của Biên bản nghiệm thu mới.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty tư vấn xâydựng điện 2 biết và thực hiện ./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến