BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1954/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Viện Vật lý địa cầu.
(A8, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 93VLĐC ngày 02/4/2013 của Viện Vật lý địa cầu về việc bổ sung hồ sơ vàxin xét miễn thuế nhập khẩu máy thu tín hiệu đa hệ thống vị tinh phục vụ nghiêncứu khoa học. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về xét miễn thuế lô hàng nêu trên,ngày 15/3/2013 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1324/TCHQ-TXNK gửi Quý Việnđể hoàn tất hồ sơ xét miễn thuế. Tuy nhiên, tại bộ hồ sơ bổ sung kèm theo côngvăn số 93VLĐC nêu trên vẫn chưa đầy đủ như quy định tại Điều 106 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Do đó, để có cơ sở giải quyết, đềnghị Quý Viện nghiên cứu nội dung quy định tại Điều 106 Thông tư số194/2010/TT-BTC nêu trên và gửi bổ sung các giấy tờ, hồ sơ về Tổng cục Hải quan(Cục Thuế XNK) để được xem xét giải quyết. Cụ thể:

1. Hồ sơ hải quan theo hướng dẫntại Điều 11 Thông tư 194/2010/TT-BTC nêu trên: nộp 01 bản sao:

2. Các giấy tờ khác, tùy theo từngtrường hợp cụ thể sau đây:

a) Công văn yêu cầu xét miễn thuếcủa tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trong đó nêu rõloại hàng hóa, trị giá, số tiền thuế, lý do xét miễn thuế, tờ khai hải quan;trường hợp có nhiều loại hàng hóa, thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau thìphải liệt kê các loại hàng hóa, các tờ khai hải quan xét miễn thuế; cam kết kêkhai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục đích miễn thuế: nộp 01bản chính.

b) Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (đốivới trường hợp ủy thác nhập khẩu) hoặc giấy báo trúng thầu kem theo hợp đồngcung cấp hàng hóa (đối với trường hợp nhập khẩu thông qua đấu thầu), trong đónêu rõ giá thanh toán không bao gồm thuế nhập khẩu: nộp 01 bản sao.

c) Quyết định phê duyệt đề tàinghiên cứu khoa học và Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu để thực hiện đề tài doBộ quản lý chuyên ngành cấp đối với hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếpphục vụ cho nghiên cứu khoa học: nộp 01 bản chính quyết định phê duyệt, 02 bảnsao Danh mục hàng hóa cần nhập khẩu để thực hiện đề tài kèm theo bản chính đểđối chiếu (trường hợp nhập khẩu nhiều lần thì phải kèm theo phiếu theo dõi trừlùi).

Tổng cục Hải quan thông báo để ViệnVật lý địa cầu được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng