BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1954 TCT/NV7
V/v C/S thu về đất đai

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 485/CT-NV ngày 14/5/2003 của Cục thuế tỉnh Long An, về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu về đất đai, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 5, Chương IV, Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ quy định: “Đối với hộ gia đình, cá nhân, thì việc miễn thuế, giảm thuế CQSDĐ chỉ được miễn hoặc giảm 1 lần tại nơi mà hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú và là nơi đất chuyển quyền”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc miễn, giảm thuế CQSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân chỉ được miễn hoặc giảm 1 lần tại nơi mà hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú và có đất chuyển quyền không quy định diện tích trong hạn mức đất ở. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất (thuộc đối tượng được xét giảm 50% thuế CQSDĐ) có một lô đất ở rộng trong cùng một thời gian chuyển quyền cho nhiều hộ thì CQSDĐ cho mỗi hộ trong cùng một thời gian thì cũng được xem là một lần CQSDĐ và được xét giảm thuế CQSDĐ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã CQSDĐ lần đầu và lần sau không cùng một thời gian thì chỉ được xét giảm thuế CQSDĐ lần đầu còn lần CQSDĐ sau không được xét giảm thuế CQSDĐ.

- Tại điểm 1.2, 1.4, 1.6, Mục C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (SDĐ) quy định: Hộ gia đình thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền SDĐ chỉ được miễn, giảm tiền SDĐ một lần, và mức miễn, giảm tiền SDĐ đối với diện tích trong hạn mức đất ở, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quyết định khác. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền SDĐ thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền SDĐ mà hộ đó phải nộp, Người được xét miễn, giảm tiền SDĐ phải là người có tên trong hộ khẩu gia đình và có chung quyền SDĐ.

Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Long An phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương thực hiện chính sách thu về đất đai theo đúng quy định của pháp luật./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương