BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1954/TCT-TNCN
V/v Cách tính thuế TNCN đối với lương NET

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Kefico Việt Nam
(Địa chỉ: Lô XN01 - KCN Đại An - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương)

Trảlời công văn số 20120410 ngày 10/4/2012 của Công ty TNHH Kefico Việt Nam vềCách tính thuế TNCN đối với lương NET; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại điểm 2.1 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hànhNghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“2.1.Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiềnlương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiềnlương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướngdẫn tại khoản 2 mục II phần A Thông tư này”.

-Tại điểm 2.1, khoản 2, Mục II, phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn:

“…Các khoản thu nhập nêu trên làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhậptrước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thunhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phảiquy đổi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theoThông tư này”.

-Theo hướng dẫn tại Công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 của Tổng cục Thuếhướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế:

“1…Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động nhận lương không bao gồm thuế TNCN (thunhập sau thuế) thì phải quy đổi ra thu nhập trước thuế để xác định số thuế phảinộp.

2.Thu nhập NET nêu tại Phụ lục 01/PL-TNCN nói trên là thu nhập/tháng của cá nhânthực nhận theo hợp đồng chưa có thuế TNCN và không bao gồm phần giảm trừ giacảnh của cá nhân nộp thuế”.

-Theo hướng dẫn tại khoản 2 Công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổngcục Thuế hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế:

“Trườnghợp cá nhân nhận lương sau thuế (Lương NET) và được tổ chức, cá nhân trả thunhập trả thay một số khoản như: Bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, tiềnnhà, … thì việc quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế theo cách chỉquy đổi phần lương sau thuế (Lương NET) (đã giảm trừ gia cảnh) sang thu nhậpchịu thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 của Tổngcục Thuế hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế, sau đócộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trảthay cho cá nhân để xác định thu nhập tính thuế TNCN”.

Căncứ các hướng dẫn trên: Trường hợp cá nhân nhận lương NET của Công ty TNHH KeficoVN thì thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế và xác địnhthu nhập tính thuế TNCN theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1578/TCT-TNCNngày 28/4/2009 và Công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty TNHH Kefico Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
-
Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải