BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1955/BYT-DP
V/v đy nhanh tiến độ trin khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương triển khai tiêm chủng đợt 1 (19 tỉnh, thành phố danh sách kèm theo);
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Cục
Quân y, Bộ Quốc phòng.
(sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Ngày 05/3/2021 và 06/3/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định s 1467/QĐ-BYT vviệc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Quyết định số 1464/QĐ-BYT về Hướng dẫn tiếp nhận, bo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và Quyết định số 1469/QĐ-BYT về việc phân bổ đợt 1 vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho các đơn vị. Hiện tại hầu hết các đơn vị, địa phương trong danh sách phân bổ đã và đang triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; Tính đến hết ngày 18/3/2021 đã tiêm được cho 27.546 đối tượng tại 16/19 tỉnh, thành phố, theo báo cáo của Dự án TCMR Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tTrung ương đến nay còn một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện tiêm như: Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp hoặc triển khai chậm như: Gia Lai (13%), Hải Phòng (8%), Hồ Chí Minh (12%).

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt tỷ lệ, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Rà soát tiến độ tiêm cho các đối tượng ưu tiên tiêm đợt 1 trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ tiêm đảm bảo an toàn theo các qui định và hướng dẫn của Bộ Y tế; Tổ chức tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng hoãn tiêm đợt 1 để đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm trên 95%.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 (nếu có) theo qui định; báo cáo thường xuyên kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế (số điện thoại: 0243.8462364, email: [email protected]) và Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương./.

 


Nơi nhận:
- PTTg Vũ Đức Đam (đ b/c);
- Đ/c. Bộ trư
ng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trư
ng;
- UBND 19 t
nh, thành phố;
- Dự án TCMR - Viện VSDT Trung ương;
- TT. KSBT t
nh, thành phố (đ thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Đỗ Xuân Tuyên

 

DANH SÁCH

(gửi kèm Công văn số 1955/BYT-DP ngày 23/3/2021 của Bộ Y tế)

>> Xem thêm:  Cá nhân được phép góp vốn bằng tiền mặt không hay phải chuyển khoản ? Quy định về tiến độ góp vốn ?

Sở Y tế 19 tỉnh, thành phố:

1  Hà Nội

2  Thành phố Hồ Chí Minh

3  Hải Dương

4  Hải Phòng

5  Quảng Ninh

6  Bắc Ninh

7  Hưng Yên

8  Hòa Bình

9 Bình Dương

>> Xem thêm:  Mức phạt thầu khi thi công chậm tiến độ ? Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

10  Điện Biên

11  Hà Giang

12  Gia Lai

13  Bc Giang

14  Tây Ninh

15  Long An

16  Đồng Tháp

17  Bà Rịa - Vũng Tàu

18 Khánh Hòa

19  Đà Nng.

>> Xem thêm:  Trường hợp nào thì được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng ?