TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1955/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH WT Natural Choice
Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300607719

Trả lời vănbản số 08/12-NC ngày 01/03/2012 của Công ty về hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

- Căn cứkhoản 2c điều 3, khoản 1k điều 4, tiết e điểm 2 Điều 14 và Điều 17 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ:

“Hóa đơnxuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cungứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp đượccoi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định củapháp luật về thương mại.”;

“…

Đối vớihóa đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hóa đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứtự hóa đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tênhàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơnvị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợptrên hóa đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngôn ngữ thì sử dụng tiếng Anh. Tổ chức,cá nhân được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hóa, cungứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theoquy định của pháp luật về thương mại.”;

“Đồng tiềnghi trên hóa đơn

Đồng tiềnghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợpngười bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiềnthanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ:10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bánđồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.”

“Lậphóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn

Trường hợpkhi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng củamột số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn mộttrong hai hình thức sau:

- Ngườibán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóađơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau khighi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tựliên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin ngườimua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có),chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại,thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còntrống (nếu có).

- Ngườibán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèmtheo hóa đơn.

…”

1) Trường hợpCông ty có xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì Công ty sử dụng hóa đơn xuấtkhẩu là đúng quy định. Nếu trên hóa đơn xuất khẩu Công ty chỉ sử dụng một ngônngữ thì sử dụng tiếng Anh, trường hợp Công ty sử dụng song ngữ (tiếng Việt vàtiếng Anh) thì dòng tổng cộng tiền thanh toán cũng phải được thể hiện bằng songngữ (tiếng Việt và tiếng Anh).

2) Khi Côngty bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan(doanh nghiệp chế xuất) thì Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Lưu ý: khilập hóa đơn GTGT nếu danh mục hàng hóa nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thìCông ty mới được lập bảng kê hàng hóa đính kèm. Trường hợp hóa đơn GTGT (đínhkèm) của Công ty hàng hóa xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất chỉ có 6 mặt hàng,chưa vượt quá số dòng của 1 số hóa đơn mà Công ty lập bảng kê đính kèm là khôngđúng quy định.

Cục Thuế TPthông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
434-48796/12 Vhdchau

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga