UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1955/SXD-TTr

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã banhành Nghị định số 26/2013/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xâydựng.

Theo Điều 28 nghị định số26/2013/NĐ-CP : "Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2013, thay thếNghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hợp đồngcủa Thanh tra Xây dựng". Đồng thời "chấm dứt việc thực hiện Quyếtđịnh số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thànhlập Thanh tra Xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấntại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh".

Để đảm bảo duy trì công tác quản lýtrật tự xây dựng của Thủ đô Hà Nội trong thời gian Thành phố chuẩn bị sắp xếplại lực lượng quản lý trật tự xây dựng của các quận, huyện, thị xã và phường,xã, thị trấn. Sở Xây dựng trân trọng báo cáo và kính đề nghị UBND Thành phố xemxét có văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn toàn thành phốcó trách nhiệm tiếp tục tăng cường quản lý chỉ đạo lực lượng Thanh tra xâydựng; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Tăngcường kiểm tra, kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm về trật tự xây dựng ngaytừ khi mới phát sinh, ngăn chặn không để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng chođến khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Bộ Xây dựng và Quyết địnhcụ thể của UBND Thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Thành ủy Hà Nội (để b/c);
- HĐND, TPHN (để b/c)
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi PCT. UBNDTPHN (để b/c);
- Đ/c Giám đốc SXDHN (để b/c)
- Lưu VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Học