BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1955/TCHQ-GSQL
V/v chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ số liệu thống kê kết quả phân luồng hồ sơ và kết quảkiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu do các đơn vị báo cáo (cóthống kê kèm theo) theo yêu cầu tại công văn số 497/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2009của Tổng cục Hải quan. Theo báo cáo và kiến nghị của Cục Hải quan một số tỉnh,thành phố trong việc thực hiện chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hoá theo côngvăn số 3077/TCHQ-GSQL ngày 06/7/2006 và công văn số 3718/TCHQ-GSQL ngày05/8/2008. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu,góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ansinh xã hội, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bỏ nội dung điểm 1 công văn số 3077/TCHQ-GSQL ngày06/7/2006 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát nguyên liệu nhập khẩu gia cônghàng dệt may, bỏ nội dung điểm 2 công văn số 3718/TCHQ-GSQL ngày 05/8/2008 vềviệc kiểm tra hàng tồn đọng tại cảng trên 30 ngày.

Khi làm thủ tục, lãnh đạo Chi cục Hải quan căn cứ tình hìnhthực tế tại đơn vị, các thông tin do hệ thống máy tính cung cấp, kết quả hoạtđộng quản lý rủi ro của đơn vị mình và các thông tin khác có được tại thời điểmđăng ký tờ khai hải quan để quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan phùhợp, đảm bảo yêu cầu quản lý nghiệp vụ hải quan.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cườngkiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thu thập thông tin, chấnchỉnh và nâng cao hiệu quả việc kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hànghoá, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xây dựng kế hoạchkiểm tra sau thông quan phù hợp với yêu cầu quản lý tại đơn vị đảm bảo quản lývề hải quan chặt chẽ và thiết thực.

2. Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp Cục Côngnghệ thông tin và thống kê hải quan kiểm tra điều chỉnh hệ thống quản lý rủi rophù hợp yêu cầu chỉ đạo tại điểm 1 trên đây.

Tổng cục thông báo để các đơn vị biết, thực hiện kể từ ngàynhận được công văn này./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh