BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1955/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng NK đưa vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty thương mại TMG
Đ/c: 12 Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trả lời công văn số 05/TGM /2006 ngày 25/4/2006 của Công ty Thương mại TGM về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiết e, khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định: "Hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan được phép chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan; hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất khẩu được chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất".

Theo quy định nêu trên, hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu đưa vào kho ngoại quan nếu đáp ứng được yêu cầu sau:

- Trên vận tải đơn của lô hàng nhập khẩu phải thể hiện hàng nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan có đích đến là kho ngoại quan. Trường hợp không có vận tải đơn, thì các chứng từ khác của lô hàng (bản kê chi tiết hàng hóa – Packing list) phải thể hiện được hàng nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan.

- Khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu, doanh nghiệp cần nộp và xuất trình tờ khai nhập - xuất kho ngoại quan, hợp đồng thuê kho ngoại quan.

- Trường hợp doanh nghiệp không chứng minh được lô hàng nhập khẩu có đích đến là kho ngoại quan thì không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quy Công ty được biết./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An