BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1956/BNN-KTHT
V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt; Chăn nuôi; Kinh tế hợp tác và PTNT; Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối; Quản lý xây dựng công trình;
- Các Vụ: Kế hoạch; Khoa học công nghệ và Môi trường; Quản lý doanh nghiệp; Pháp chế;
- Các Trung tâm: Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Khuyến nông Quốc gia;
- Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Tây Nguyên

Để đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch 6 thángđầu năm và định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 vùng Tây Nguyên, Bộ yêucầu các đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao, báo cáo các nội dung sau:

1. Yêu cầu chung các đơn vị:

- Kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014;đánh giá thuận lợi, khó khăn, những mặt được, mặt hạn chế, yếu kém trong việcthực hiện kế hoạch, việc thực hiện các chính sách; xác định nguyên nhân và rútra bài học kinh nghiệm; định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuốinăm, kế hoạch năm 2014; đề xuất, kiến nghị về nhiệm vụ phát triển nông nghiệpvà xây dựng nông thôn do đơn vị phụ trách.

- Báo cáo công tác triển khai "Kế hoạchtriển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị vềtiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triểnvùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020"(số 428/QĐ-BNN-KH ngày 12/3/2014của Bộ). Những thuận lợi, khó khăn, các giải pháp, đề xuất, kiến nghị để thựchiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu cụ thể một số đơn vị:

a) Cục Kinh tế hợp tác và PTNT báo cáo:

+ Công tác ổn định sắp xếp dân cư: Ổn định dân dicư tự do, dân biên giới, Định canh định cư, đưa dân ra khỏi rừng...

+ Tác động của việc xây dựng các công trình thủylợi, thủy điện: Công tác di dân, tái định cư, các giải pháp về ổn định đờisống, chính sách phát triển sản xuất cho đồng bào vùng tái định cư, đặc biệtđối với đồng bào dân tộc.

+ Công tác xóa đói giảm nghèo; xóa bỏ cây có chấtma túy; công tác phát triển kinh tế tập thể, trang trại...

b) Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo:

+ Công tác giao đất giao rừng, phát triển, bảo vệrừng.

+ Phương hướng sắp xếp đổi mới các Công ty Lâmnghiệp trên địa bàn Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày12/3/2014 của Bộ Chính trị.

c) Vụ Quản lý doanh nghiệp báo cáo phương hướng sắpxếp đổi mới các Công ty Nông nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên theo tinh thần Nghịquyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị.

d) Vụ Pháp chế báo cáo về xây dựng Quyết định sửađổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012về việc hỗ trợ tổchức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi,vùng đặc biệt khó khăn của Thủ tướng Chính phủ

đ) Văn phòng điều phối Chương trình MTQG về Xâydựng nông thôn mới báo cáo kết quả và đánh giá tiến độ thực hiện đến nay: Số xãđạt từ 10, 11,...,19 tiêu chí, kế hoạch tiếp tục thực hiện đến năm 2015 (kếhoạch, dự kiến kết quả, giải pháp thực hiện...).

e) Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Nông nghiệpvà PTNT Tây Nguyên tổng hợp chung và đôn đốc các đơn vị báo cáo Bộ.

Báo cáo của đơn vị gửi về Văn phòng Ban chỉ đạoChương trình Nông nghiệp và PTNT Tây Nguyên - Cục Kinh tế hợp tác và Phát triểnnông thôn bằng văn bản trước ngày 30 tháng 6 năm 2014 và theo địa chỉhộp thư điện tử: [email protected]/.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VPTN (KTHT). (25)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn