VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1956/VPCP-CNV/v quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2062/BGTVT-KCHT ngày 15 tháng 3 năm 2021), ý kiến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 569/ĐS-KTKT ngày 18 tháng 3 năm 2021) về việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 908/VPCP-CN ngày 04 tháng 02 năm 2021, khẩn trương tiếp thu đy đủ ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 193/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 01 năm 2021, hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, trình Th tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TNMT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục