BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19561/BTC-QLCS
V/v áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Tỉnh về vướng mắc trong việc áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tng đường bộ.

Đthống nhất trong việc áp dụng pháp luật, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản đúng pháp luật, hiệu quả; Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện:

1. Việc quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ (trong đó bao gồm cả trường hợp quy định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản; giá trị tài sản hạ tng đưng bđể ghi sổ hạch toán, theo dõi trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ) theo đúng quy định tại Nghị định số 10/ 2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại các Thông tư: số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính; s 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải.

2. Đối với các cơ snhà, đất thuộc tài sản hạ tầng đường bộ (như nhà hạt quản lý đường bộ, trạm thu phí...) phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy địnhtại các Quyết định: số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008; số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại các Thông tư: số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007; số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011; số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Chí