BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/BHXH-VP
V/v Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Công văn số 268-CV/VPTW/nbngày 22/4/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc báo cáo tổng kết tình hìnhthực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị về tăng cườnglãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghịBảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thống kê danh mục văn bản chỉ đạo hướng dẫncủa địa phương về triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên theo phụ lục gửi kèmtheo công văn này và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 18/5/2011.

(Gửi bản mềm qua thư điện tử:[email protected])./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu: VT, PCTH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Chu Đức Hoài

DANH MỤC

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỦA CÁCBỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 15/CT-TW (GIAI ĐOẠN 1997 - 2011)

Biểu số 1

STT

Cơ quan ban hành văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Văn bản của cấp ủy đảng (BCS đảng, đảng đoàn, tỉnh, thành ủy…)

1

2

3

II

Văn bản của Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, sở, ban, ngành…

1

2

3