TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: số 164 đường Đồng Khởi, quận 01, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời văn thư số 4677/VHTTDL ngày20/09/2011 của quý Sở về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (cóhiệu lực thi hành đến hết ngày 29/02/2012) và Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từngày 01/03/2012);

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTCngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng vớiTập đoàn A-FMEA CIRCUS – Vương quốc Bỉ (nhà thầu nước ngoài không thuộc đối tượngvà điều kiện áp dụng nêu tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 13/2008/TT-BTC )thực hiện thiết kế xây dựng công trình Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.Khi chi trả tiền cho nhà thầu nước ngoài, Chủ đầu tư có trách nhiệm tính, khấutrừ, kê khai và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài vào Ngân sách Nhà nước,cụ thể như sau:

- Về thuế GTGT:

Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGTx Tỷ lệ (%) GTGT (50%) x Thuế suất GTGT (10%).

Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộdoanh thu do cung cấp dịch vụ, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà nhà thầu nướcngoài nhận được kể cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay nhà thầu nướcngoài.

- Về thuế TNDN:

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDNx Tỷ lệ (%) thuế TNDN (5%).

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộdoanh thu không bao gồm thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà Nhà thầunước ngoài nhận được, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay nhà thầunước ngoài.

Trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng vớinhà thầu nước ngoài, theo đó số tiền thanh toán cho nhà thầu không bao gồm thuếphát sinh tại Việt Nam (thuế GTGT, thuế TNDN) thì doanh thu tính thuế GTGT,doanh thu tính thuế TNDN được quy đổi theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT

1 - Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu x thuế suất thuế GTGT

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không bao gồm thuế TNDN

1 - Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Cục thuế TP thông báo Quý Sở biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế
- Lưu: (TTHT,HC)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga