BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 389. 2013/JICA-EQO ngày 10/04/2013 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 01 kiện hàng gửi từ Nhật Bản đến ViệtNam cho Ông MORIYAMA Saku là nhân viên đang làm việc tại văn phòng JICA ViệtNam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 73/1994/NĐ-CPngày 30/7/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về quyền ưuđãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoàivà cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công thương - Tài chính -Ngoại giao hướng dẫn chi tiết được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;

Căn cứ Điểm 3 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Mục 19 Điều 4 Phần I Thôngtư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếgiá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 08/12/2008 vàNghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; thì:

Hàng hóa là vật dụng cần thiết nhậpkhẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của Ông MORIYAMA Saku, nhânviên đang làm việc tại văn phòng JICA Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu vàkhông chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cơquan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) được biết và liên hệ trựctiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét giảiquyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường